Jak nám může pomoci regresní terapie?


Mnoho z nás trpí nejrůznÄ›jšími chronickými fyzickými Äi psychickými problémy. Žít s nimi leckdy není snadné, a tak není divu, že se jich snažíme jakýmkoliv způsobem zbavit. Na valnou Äást z nich je bohužel moderní medicína krátká – dokáže je pouze zmírnit Äi potlaÄit, avÅ¡ak nikoliv nás jich úplnÄ› zbavit.

Proto je jen logické, že hledáme Å™eÅ¡ení jinde. Jednu možnost nabízí teorie minulých životů. Ta říká, že naÅ¡e duÅ¡e není na Zemi poprvé, a veÅ¡keré tyto problémy pochází z toho, co jsme si prožili v minulých životech. Pokud má například nÄ›kdo astma, pak je možné, že pÅ™edtím zemÅ™el uduÅ¡ením. Pokud se bojí výšek, skonal pádem z velké výšky, a podobnÄ›. Abychom se pak svých problémů zbavili, staÄí jen, abychom pochopili, kde mají příÄinu, a vyrovnali se s ní.

regrese1

Otázkou vÅ¡ak je, jak to udÄ›lat, vzhledem k tomu, že na naÅ¡e minulé životy nemáme žádné vzpomínky. A právÄ› zde pÅ™ichází ke slovu regresní terapie Hlubinná regresní terapie. Zde se nám pokusí pomocí hypnózy a podobných metod tyto vzpomínky oživit. Pak už bude jednoduché najít příÄinu naÅ¡ich potíží, a tak se s ní vypořádat.

SamozÅ™ejmÄ› že to není její jediný úÄel. Mnoho lidí žádné problémy nemá, avÅ¡ak jsou zvÄ›daví, kým kdysi byli. I zde může regresní terapie pomoci. AvÅ¡ak je tÅ™eba poÄítat s tím, že není zadarmo, a zdravotní pojiÅ¡Å¥ovna ji rozhodnÄ› nehradí.

Zbývá vÅ¡ak poslední, avÅ¡ak zásadní otázka, zda vůbec může fungovat. Nejde nakonec jen o podvod? Bohužel, jde. AÄkoliv je samozÅ™ejmÄ› možné, že reinkarnace existuje, není možnost, jak bychom mohli vyvolat vzpomínky na minulý život.

regrese2

Celý problém spoÄívá v tom, že vzpomínky jsou ve své podstatÄ› spojení urÄitých neuronů v mozku. To se navíc s každým jejich vyvoláním ponÄ›kud mÄ›ní. I proto jsou policisté opatrní pÅ™i akceptování oÄitých svÄ›dectví jako nezvratného důkazu.

A my víme, že v mozku novorozence, v oblasti pamÄ›ti, prakticky žádná taková spojení nejsou. Nemá tedy prakticky žádné vzpomínky. A to jak na souÄasný život, tak i na ten minulý.